Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Autor: ZŠ a MŠ Chudenin <info@skolachudeni.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 15. 05. 2018

     Na základě žádostí podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst. 1 a §165, odst. 2, pís. e) a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), vše v platném znění

jsou přijati k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

žadatelé o přijetí, jímž byla při zápisu dne 4. 5. 2018 přidělena registrační čísla

M2/18   M4/18   M5/18   M6/18   M9/18

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a  Mateřská škola Chudenín, okres Klatovy, přísp. org. a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 V Chudeníně  dne  15. 5. 2018       Mgr. Michaela Dryjová, ředitelka školy